Regulamin zakupów w sklepie meblowym Jajo Strusia. Dotyczy umów zawartych na odległość.

 1. Zajmujemy się sprzedażą produktów fabrycznie nowych, bez wad prawnych i fizycznych.
 2. Ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Każdy produkt dostępny w ofercie jest objęty gwarancją producenta. Okres gwarancji wynosi 2 lata.
 4. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości zakupu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: warunki dostawy mebli. Meble dostarczane są w paczkach do samodzielnego montażu.
 5. Termin wysyłki przy każdym elemencie jest podany w dniach roboczych. Jest liczony od następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia do chwili jego wysłania do Klienta. Zamówienia złożone po godz. 17:00 przyjmuje się jako złożone w kolejnym dniu roboczym.
 6. Zamówiony towar wysyłamy firmą kurierską lub dostarczamy własnym transportem. Termin dostarczenia przesyłki przez kuriera wynosi od jednego do dwóch dni roboczych. Przesyłki dostarczane są pod wskazane adresy od poniedziałku do piątku. Godziny doręczenia przesyłek ustalane są indywidualnie przez firmę kurierską. Należy pamiętać, że kurier nie ma obowiązku wniesienia przesyłki do mieszkania.
 7. Każdy zakup zostaje udokumentowany fakturą VAT, która jest dołączana do przesyłki.
 8. Wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi widocznymi przed rozpakowaniem przesyłki, należy koniecznie zgłosić kurierowi jeszcze w momencie odbioru. Kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody, a następnie przekazania oryginału Klientowi.
 9. Reklamacje:
  Każdy towar zakupiony w sklepie Jajo Strusia jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
  a) przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Na meble udzielana jest 2-letnia gwarancja.
  b) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
  c) Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep Jajo Strusia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi sklep.
 10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy:
  a) Konsument, który w Sklepie Jajo Strusia zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail: sklep_spmjajo-strusia.pl lub na adres: Salon Meblowy Jajo Strusia, ul. Przemysłowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
  b) Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi pkt 12 lit. a Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  c) Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów - od dnia ich zawarcia.
  d) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  e) Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania usługi dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
  f) Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w pkt 12 lit. a Regulaminu i skutkach jego wykonania lub Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  g) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  h) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  i) Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  j) Towar powinien być zwrócony na adres: Salon Meblowy Jajo Strusia, ul. Przemysłowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
  k) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
  l) W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
  m) Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  - w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  - w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  - w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 11. Formą zapłaty za towar jest:
      - płatność przy odbiorze (pobranie),
      - przedpłata przelewem na konto:
 12. Salon Meblowy FORTE VIP
  ul. Przemysłowa 10
  66-400 Gorzów Wlkp.

  Volkswagen Bank Polska S.A.
  38 2130 0004 2001 0161 1102 0001

  W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko zamawiającego.

 13. Załączniki:
  a) wzór formularza odstąpienia od umowy - plik w formacie pdf.